İnsan Kaynakları Yönetimi

Şirketimiz hedeflerine ulaşabilmek ve başarılı olabilmek için en önemli kaynağı insan olarak görmektedir. Bu nedenle, genç ve gelecekte başarı potansiyeli yüksek çalışanlar yetiştirerek, insan kaynaklarını güçlü tutmayı hedeflemektedir.

Kros Otomotiv ailesinden olmak, Türkiye’ de üstün kaliteli ürünleri, değerlerine uygun fiyatlarla satan ve en iyi üretim anlayışıyla faaliyet gösteren gururlu bir takımın parçası olmak demektir. Bu ailede daima karşılıklı güven, saygı, katılım ve işbirliği esastır. Bu ailede yenilikler teşvik edilir, değişim ve gelişmelere açık olunur. Bu ailenin her kademesinde görev alanlar Türkiye’de üretim ve otomotiv endüstrisinin en başarılı bireyleri olarak kariyerlerine devam edeceklerdir.

Kros Otomotiv ailesinin ilkesi; bünyesine çalışkan, yetenekli, yaratıcı ve başarılı kişileri çekmek, onlara yatırım yaparak eşit şartlar altında gelişmelerine yardımcı olmak, üst kademelere ulaşma yollarını açık tutarak bu sektörde kendilerine kariyer yapmalarını sağlamak ve uzun yıllar birlikte çalışmaktır. Kros Otomotiv ailesinde hiçbir birlikteliğe geçici gözle bakılmaz, ilişkilerin sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine oturtulmasına özen ve çaba gösterilir.

İnsan Kaynakları Temel İlkelerimiz

 • Görevin özelliğine uygun personelin niteliklerini belirlemek ve atama işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Personelin iş yapma yeteneğinin, girişimciliğinin, başarı ve çabasının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimleri belirlemek ve alınmasını sağlamak,
 • Personelin, etik değerler ve etik davranış ilkeleri ile verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak çalışmasını ve işletmemize bağlılığını teşvik etmek,
 • Personeli ilgilendiren konularda personeli zamanında bilgilendirmek,
 • Personelin görüş ve önerilerini yönetime kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla haberleşme usul ve imkanlarını geliştirmek, etkili iletişim, insan ilişkileri ve işbirliğini sağlamak,
 • Personelin, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, görev, çalışma ve faaliyetlerini desteklemek, çalışanların yönetimde karar alma sürecine ve yapılan işlere daha aktif ve işbirliği içerisinde katılımını sağlamak,
 • İnsan Kaynakları politikasını sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek.

Etik Politikamız

KROS Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. üst yönetimi ve tüm çalışanları ile ortak hedefi; ürün, proses tasarımı,üretim ve hizmet faaliyetlerinin tüm aşamalarında, kuruluşumuzun, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun beklenti ve gereksinimleri ile uyumlu olarak;

Belirlediğimiz politika doğrultusunda aşağıda yer alan ilkelerin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi benimsenmiştir.

 • Şirket Değerleri; Bu şirketin temel etik değerleri ve yapı taşları; bütünlük, dürüstlük, şeffaflık, hesap verilebilirlik, gizlilik, tarafsızlık, saygı duymak, sorumluluk, güvenilirlik, verimlilik ve yasalara uymayı içerir.
 • İş Ortakları ve Tedarikçilerle Uyum; Rekabetçi pazarda kalite merkezli, teknolojik olarak yenilikçi ve müşteri odaklı performansıyla başarılı olmayı amaçlar.
 • Çıkar Çatışmalarından Kaçınma; İş ilişkisinde tarafsız karar almaya etki etmemek için şirket ve özel faaliyetler arasında net bir ayrım uygular.
 • Serbest ve Adil Rekabet; Yürürlükteki ticaret kanunları ve düzenlemelerine göre hareket eder.
 • Rüşveti Hoş Görmeme; Bireysel dürüstlüğe ve günlük faaliyetlerinde başarılı işbirliği için temel olan iş ilişkilerindeki dürüstlüğe değer verir. İş kararlarının alınmasını olumsuz etkileyecek kuralları bozucu davranışlardan kaçınmayı ilke edinir
 • Fikir Haklarının Gizliliği ve Korunması; Özel bir izin verilmedikçe çalışanların kişisel bilgilerini ve işle ilgili iletişimi açıklamaktan kaçınır. Endüstriyel ve fikri mülkiyet haklarına tamamen riayet edilir.
 • Temel Toplumsal Kural ve İlkelerin Kabulü; Uluslararası düzeyde kabul görmüş insan haklarını ve onların iş ortamında uygulanmasını dikkate alır ve tedarikçileri ve sözleşme ortaklarından da aynı tutumu bekler.
 • Ayrım Gözetmeme İlkesi; Çalışanlar arasında ayrımcılık uygulamaz, prensip olarak işe seçilen çalışanlar nitelik ve yetenekleri doğrultusunda ücretlendirilir ve desteklenirler. Personel değerlendirme ve görevlendirme cinsiyet, yaş, ırk, etnik köken, milliyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, dini ve/veya politik görüşlerine bakılmaksızın gerçekleştirilir.
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Odaklılık; Çalışanlarıyla ilgili sosyal sorumluluğu yerine getirmeye ve işçi sağlığı ve iş güvenliğini muhafaza eden çalışma ortamını sağlarlar
 • Çevre Koruması ve Ekolojik Sürdürülebilirliğe Karşı Sorumluluk; Ekonomik hedefleri birlikte; ekolojik sürdürülebilirliğin yüksek önemde olduğu değerlendirme ile ve doğal kaynaklar hakkındaki taleplerini minimize ederek çevresel korunmayla ilgili olmayı ve sürekli gelişen ekolojik olarak verimli ve gelişmiş teknolojileri kullanmaya dikkat eder takip eder.
 • Kayıtların Tam Tutulması ve Düzenli Finansal Raporlama; Kapsamlı finansal raporların ve ilgili muhasebe belgelerinin eksiksiz, sıralı, anlaşılabilir olarak üretimi ile ilgili yönetmelik ve kanunlara tam olarak uyumludur

KROS Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.