Politikalarımız

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

KROS Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. müşterisinin, başta Avrupa olmak üzere tüm dünya olduğunun bilincinde olarak ve tüm çalışanlarının katılımı ile;

 • Ürün kalitesi, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelimi, çevreye ve iş sağlığı ve güvenliğine olan duyarlılığı ile müşteriyi memnun eden
 • Müşteri şikâyeti, çevresel etkiler, enerji tüketimi ve iş kazası / meslek hastalıklarına karşın kabul edilebilir tek rakamın “sıfır” olduğunu benimseyen
 • Tedarikçilerini müşteri beklentileri, kalite, çevre, enerji ve İSG faaliyetleri doğrultusunda seçen, değerlendiren ve geliştiren
 • Zamanında, doğru ve kaliteli ürün teslim eden,
 • Bağlı olduğu tüm yönetim sistemi faaliyetlerini denetleyen, gözden geçiren, sürekli iyileştirmeyi ilke edinen,
 • Sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir çalışma şartlarını yaratarak, çalışanlarını memnun kılmayı amaç edinen,
 • Tüm faaliyetlerinde kalite, çevre, enerji ve iş sağlığı güvenliği ile bağlantılı tüm yasal gereklilikler başta olmak üzere, müşterileri ve etkileşimde bulunduğu diğer kuruluşların gerekliliklerini yerine getirmeyi benimseyen,
 • Stratejileri doğrultusunda ilgili tarafların ve paydaşların uygulanabilir ihtiyaç, beklenti ve şartlarını tanımlayan, çözüm öneren ve yerine getiren,
 • Kalite, çevre, enerji ve iş sağlığı ve güvenliği yönünden oluşabilecek tehlike, risk ve fırsatları tanımlayarak değerlendiren; istenmeyen etkilerini önlemek, ortadan kaldırmak veya olası olumsuz etkilerini azaltmak için gereken önlemleri planlayan, uygulayan ve bunlar için gerekli kaynakları tahsis eden,
 • Tüm yönetim sistemlerinde ürün ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştiren, çevresel kirliliğin önlenmesini, enerji ve doğal kaynakların etkin kullanılmasını sağlayarak riskleri en aza indirgeyen, yeni teknolojileri ile kalite, çevre, enerji ve İSG yönünden iyileştirme olanaklarını arttırıcı teknikleri araştırıp, uygulayan,
 • Karlı, sürekli büyüyen, gelişen, paydaşlarını memnun eden ve çalışanlara danışım ve katılımlarının sağlanarak yönetim sistemlerine bağlı tüm performansların arttırılması ve uygunsuzlukların önüne geçilmesini ilke edinen bir şirket olmaktır.

Yönetim sistemleri politika dökümanımızı görüntülemek için tıklayınız.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Kros Otomotiv, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde; kurumsal bilginin Gizliliği, Bütünlüğü ve Kullanılabilirliği ile ilgili iş sürekliliğini etkileyecek riskleri ve bu risklerin etkilerini en aza indirmeyi amaçlar.

Bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürdürülmesi amacıyla özellikle aşağıda belirtilen hedeflerin yerine getirilmesi taahhüt edilmiştir:

 • Kurumsal bilgilerin, varlıkların ve bilgi sistemlerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini koruyarak güvenilirliği sürdürmek ve geliştirilmek,
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara ve uymayı taahhüt ettiğimiz diğer gerekliliklere uyum sağlayarak; müşterilerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan sözleşmelere uyulmasını garanti altına almak,
 • Bilgi varlıkları ve iş süreçlerine yönelik riskleri tespit ederek sistematik bir şekilde yönetmek bu yolla yönetimsel, operasyonel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin öneminin farkında olarak politika ve standartların belirlenmesi, dokümante edilmesi ve gerekli kaynakların ayrılması suretiyle sürekli iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek ve sürekli iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmek,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmek,
 • Güvenlik ihlallerinin yönetilerek gerekli durumlarda idari ve cezai yaptırımların uygulanmasını sağlamak,
 • Bilgi güvenliği kapsamında mevcut faaliyetlerimize yönelik müşteri verileri, tedarik kaynakları ve çalışan bilgileri gibi önemli verilerin gizliliğini korumak,
 • Kişisel ve şirkete özgü verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel, belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmesini sağlamak,
 • Kişisel ve şirkete özgü verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmasını sağlamak ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek

Kros Otomotiv, Bilgi Güvenliği Politikası, kurum bilgilerini veya iş sistemlerini kullanan tam ve yarı zamanlı tüm Kros Otomotiv personeli için, coğrafi konumdan veya iş biriminden bağımsız olarak geçerli ve zorunludur. Bu sınıflandırmalara girmeyen ve Kros Otomotiv bilgilerine erişim gereği olan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları ve bunların bağlı destek personeli gibi tüm kişilerin, bu politikanın genel ilkelerine ve yükümlülüklerine bağlı kalması gerekmektedir.

Bilgi Güvenliği Politika dökümanımızı görüntülemek için tıklayınız.

ETİK POLİTİKAMIZ

KROS Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. üst yönetimi ve tüm çalışanları ile ortak hedefi; ürün, proses tasarımı, üretim ve hizmet faaliyetlerinin tüm aşamalarında, kuruluşumuzun, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun beklenti ve gereksinimleri ile uyumlu olarak;

Belirlediğimiz politika doğrultusunda aşağıda yer alan ilkelerin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi benimsenmiştir.

 • Şirket Değerleri; Bu şirketin temel etik değerleri ve yapı taşları; bütünlük, dürüstlük, şeffaflık, hesap verilebilirlik, gizlilik, tarafsızlık, saygı duymak, sorumluluk, güvenilirlik, verimlilik ve yasalara uymayı içerir.
 • İş Ortakları ve Tedarikçilerle Uyum; Bu şirketin temel etik değerleri ve yapı taşları; bütünlük, dürüstlük, şeffaflık, hesap verilebilirlik, gizlilik, tarafsızlık, saygı duymak, sorumluluk, güvenilirlik, verimlilik ve yasalara uymayı içerir.
 • Çıkar Çatışmalarından Kaçınma; İş ilişkisinde tarafsız karar almaya etki etmemek için şirket ve özel faaliyetler arasında net bir ayrım uygular.
 • Serbest ve Adil Rekabet; Yürürlükteki ticaret kanunları ve düzenlemelerine göre hareket eder.
 • Rüşveti Hoş Görmeme; Bireysel dürüstlüğe ve günlük faaliyetlerinde başarılı işbirliği için temel olan iş ilişkilerindeki dürüstlüğe değer verir. İş kararlarının alınmasını olumsuz etkileyecek kuralları bozucu davranışlardan kaçınmayı ilke edinir.
 • Fikir Haklarının Gizliliği ve Korunması; Özel bir izin verilmedikçe çalışanların kişisel bilgilerini ve işle ilgili iletişimi açıklamaktan kaçınır. Endüstriyel ve fikri mülkiyet haklarına tamamen riayet edilir.
 • Temel Toplumsal Kural ve İlkelerin Kabulü; Uluslararası düzeyde kabul görmüş insan haklarını ve onların iş ortamında uygulanmasını dikkate alır ve tedarikçileri ve sözleşme ortaklarından da aynı tutumu bekler.
 • Ayrım Gözetmeme İlkesi; Çalışanlar arasında ayrımcılık uygulamaz, prensip olarak işe seçilen çalışanlar nitelik ve yetenekleri doğrultusunda ücretlendirilir ve desteklenirler. Personel değerlendirme ve görevlendirme cinsiyet, yaş, ırk, etnik köken, milliyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, dini ve/veya politik görüşlerine bakılmaksızın gerçekleştirilir.
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Odaklılık; Çalışanlarıyla ilgili sosyal sorumluluğu yerine getirmeye ve işçi sağlığı ve iş güvenliğini muhafaza eden çalışma ortamını sağlarlar.
 • Çevre Koruması ve Ekolojik Sürdürülebilirliğe Karşı Sorumluluk; Ekonomik hedefleri birlikte; ekolojik sürdürülebilirliğin yüksek önemde olduğu değerlendirme ile ve doğal kaynaklar hakkındaki taleplerini minimize ederek çevresel korunmayla ilgili olmayı ve sürekli gelişen ekolojik olarak verimli ve gelişmiş teknolojileri kullanmaya dikkat eder takip eder.
 • Kayıtların Tam Tutulması ve Düzenli Finansal Raporlama; Kapsamlı finansal raporların ve ilgili muhasebe belgelerinin eksiksiz, sıralı, anlaşılabilir olarak üretimi ile ilgili yönetmelik ve kanunlara tam olarak uyumludur.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Kros Otomotiv olarak sürdürülebilirlik vizyonumuzun temelini; ülke ekonomisine değer katacak ve topluma sürdürülebilir katkı sağlayacak işler yapmak oluşturmaktadır. Tüm faaliyetlerimiz insana ve çevreye olan saygımız doğrultusunda planlanıp yürütülür. Doğal kaynakları verimli kullanma sorumluluğumuz tüm çalışmalarımızda bize rehberlik etmektedir.

Daha yaşanabilir bir dünya için “temiz enerji” kullanımı konusunda farkındalık yaratırken, ekolojik ayak izimizi azaltmanın yollarını bulmaya çalışıyoruz.

Kurumsal sürdürülebilirlik vizyonumuz kapsamında sürdürülebilir sosyal fayda sağlayan sosyal sorumluluk çalışmaları öncelikli hedefimizdir. Değerlerimizle örtüşen sosyal sorumluluk projelerine her yıl destek vermeye devam ediyoruz. Mevcut projelerimizi ülke geneline yayarak daha fazla kişiye ulaşmasını planlıyoruz. Bunun dışında çeşitli kurumların da değerlerimize uygun sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye çalışıyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz

 • Sağlık ve kaliteli yaşam konusunda tüm paydaşlarının fiziksel ve ruhsal iyilik hallerinin en üst düzeyde tutulması adına üretim tesisleri ve çalışma koşullarının sağlık ve güvenlik yönünden sürekli iyileştirilmesine yönelik olanakları sağlamak,
 • Nitelikli eğitim için kolay ve erişilebilir yöntemler geliştirilmesi adına gerek çalışanları gerek çalışanlarının aileleri gerekse eğitim kurumlarına sağladığı destek faaliyetleri ile aydın nesillerin yetiştirilmesine öncülük etmek,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, barış, adalet ve güçlü kurumlar anlayışına olan bağlılığı ile şiddetin, eşitsizliğin, rüşvet, yolsuzluk, baskı ve adaletsizliğin her türlüsüne karşı çıkan, dil-din-ırk-mezhep-cinsiyet-siyasi düşünce vb. konularında ayrım gözetmeyerek düşünce özgürlüğüne olanak sağlayan uygun alt yapıları hazırlamak,
 • Erişilebilir ve temiz enerji, iklim eylemi gerekliliklerinin sağlanması adına sürdürülebilir doğal kaynaklara yönelimi ve bu doğal kaynakların yenilenebilir, tekrar kullanılabilir, doğayla özdeş olması ve her türlü israfın önlenmesi için yaptığı çalışmaları yaygınlaştırmak,
 • Tüm performans ve iyileştirmelerin arttırılması ve uygunsuzlukların önüne geçilmesini ilke edinen bir şirket olmak yönünde çalışmalarını sürdürmek

ÇEVRE & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

KROS Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. üst yönetimi ve tüm çalışanları ile ortak hedefi; ürün, proses tasarımı, üretim ve hizmet faaliyetlerinin tüm aşamalarında, kuruluşumuzun, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun beklenti ve gereksinimleri ile uyumlu olarak; çevre/iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin şartlarına ve ilgili yasalara uygunluğunu sağlamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

Bu politika doğrultusunda aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir:

 • Önce İş Güvenliği bilinciyle topluma, çalışanlarına ve çevreye duyarlı yaklaşımla; yatırımlarını insana, bilgiye ve teknolojiye yaparak sıfır iş ve çevre kazası hedefi ile üretimini gerçekleştirmeyi,
 • Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, ilgili tarafların izlemeleri için açık ve sürekli iyileştirilen bir Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürdürmeyi,
 • Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını sağlamak ve korumak için; sağlık, emniyet ve çevre ile ilgili tüm mevzuat, idari düzenlemeler, yasal sorumluluk ve standartlara uymayı,
 • Organizasyonun her kademesinde sağlık, emniyet ve çevre gerekliliklerine uygun olarak ortak bir bakış açısı sağlayarak sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Proseslerdeki iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel tehlikeleri tanımlamayı, riskleri değerlendirmeyi, riskleri ortadan kaldırmak veya olası etkilerini azaltmak için gereken; önlemleri planlamayı ve uygulamayı, gerekli kaynakları tahsis etmeyi,
 • Tüm çalışanların ve çalışan temsilcilerinin Çevre ve İSG yönetim sistemi ile ilgili konularda, katılım ve danışmalarını sağlamayı,
 • Faaliyetlerimizde çevrenin korunması için doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak, atıklarımızın geri kazanımı ve yeniden kullanımını sağlayarak atık oluşumunu en aza indirmek ve tasarımdan yaşam çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevre etkilerinin azaltılmasını sağlamayı,
 • Kurumsal sosyal sorumluluk bilincini, daima ön planda tutarak çevreye ve topluma olan duyarlılıkla örnek olmayı, hedeflemektedir.

Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği Politika dökümanımızı görüntülemek için tıklayınız.